Cách tính thuế TNCN cho cá nhân không cư trú người nước ngoài có thu nhập từ chuyển nhượng vốn, đầu tư vốn, chuyển nhượng bất động sản,nhượng quyền thương mại 2018

Hướng dẫn cách tính thuế TNCN cho cá nhân không cư trú, người nước ngoài có thu nhập từ chuyển nhượng vốn, đầu tư vốn, chuyển nhượng bất động sản,nhượng quyền thương mại năm 2018 theo Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ tài chính

Xem chi tiết