Cách tính thuế TNCN cho cá nhân không cư trú người nước ngoài có thu nhập từ chuyển nhượng vốn, đầu tư vốn, chuyển nhượng bất động sản,nhượng quyền thương mại 2018

Hướng dẫn cách tính thuế TNCN cho cá nhân không cư trú, người nước ngoài có thu nhập từ chuyển nhượng vốn, đầu tư vốn, chuyển nhượng bất động sản,nhượng quyền thương mại năm 2018 theo Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ tài chính

Xem chi tiết

Hướng dẫn mua hàng không có hóa đơn GTGT đầu vào

Hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn phải xử lý như thế nào? Kế toán Everwin xin hướng dẫn cách hạch toán và xử lý chi phí mua hàng không có hóa đơn GTGT đầu vào như: Chi phí thuê nhà - văn phòng của cá nhân, chi phí thuê nhân công ngoài, chi phí thuế cá nhân gia công ...

Xem chi tiết